Algemene voorwaarden Premiumkeur

Artikel 1.  Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Premiumkeur en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard
2. Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

Artikel 2.  Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave ( ook op internet) die door of vanwege Premiumkeur zijn gedaan zijn  vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na drie maanden.

2. Indien Premiumkeur op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Premiumkeur de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Premium keur opdracht schriftelijk mee  dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden voor dat Premiumkeur de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Premiumkeur een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Premiumkeur geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.

4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
5. Premiumkeur is bevoegd om werkzaamheden onder leiding van Premiumkeur door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Premiumkeur voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 3.  Inhoud van de inspectie en het rapport

1. De bouwkundige inspectie bestaat uit een  visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het object is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

2. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat  specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch onderdelen – waaronder vloerbedekking – worden verwijderd, verschoven, opgetild ect. Om achter- of onderliggende constructies te kunnen beoordelen. Premiumkeur zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.  Premiumkeur geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

3. De opdrachtgever garandeert dat  Premiumkeur vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen, waaronder zolders, kruipruimten en dergelijke.

4. Ten behoeve van de bouwkundige inspectie worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog een persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd, indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en  Arbo- wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Premiumkeur. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een kruiphoogte van minimaal 0.50 meter vereist.

5. Daken, goten, overstekken, etcetera, tot een maximale hoogte van ca. 5 meter ( 2 verdiepingshoogten ) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling van Premiumkeur, bereikbaar met ladders van maximaal 6 meter (werkende hoogte 5 meter ). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met de door opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling van Premiumkeur

6. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden -, dit uitsluitend ter beoordeling van Premiumkeur, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de Rapportage melding gemaakt.

7. De objecten worden door Premiumkeur in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet  visueel te inspecteren zijn, kan een afgeleid en verband houdende bouwonderdelen.

8. De geldigheidsduur van een rapport bedraagt zes maanden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Premiumkeur opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Premiumkeur  door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan Premiumkeur kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onverantwoordelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekt adviezen. Premiumkeur heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

Artikel 4.

1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particulieren klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.

2. Voor standaarddiensten zoals op diverse sites van Premiumkeur vermeld gelden de daar genoemde prijzen en condities Hier wordt geen aparte offertes voor uitgebracht.

3. Premium Keur Heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

4. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, Premiumkeur het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.

5. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 10 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal Premiumkeur gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

6. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de werkzaamheden voor Premiumkeur toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan Premiumkeur  niet verantwoordelijk c.q.  aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectie tarief.

7. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak tot inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectie tarief.

8. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

9. Kosten van het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5.  Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door  Premiumkeur aan te wijzen bankrekening te geschieden.

2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is ( vervaldatum van de factuur ), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak gemaakt worden op:

De berekening van de wettelijke rente ( of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de     algehele voldoening;( indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijk kosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4  BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw;( afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verzekeren);

indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00

Artikel 6.  Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendomsrechten van de afgegeven rapportages Premiumkeur

2. Het is Opdrachtgever verboden de door Premiumkeur aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Premiumkeur geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5000,00 aan Premiumkeur verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

Artikel 7.  Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door  Premiumkeur vervaardigde rapportages berusten bij Premiumkeur

2  Premiumkeur heeft het recht de door Premiumkeur vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken of door te verkopen

Artikel 8.  Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. Ingeval een van de partijen tekort komt in de nakoming van een van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partijen schadevergoeding te vorderen.

2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft  Premiumkeur het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen c.q. te beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staan van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. Premiumkeur zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

3. Indien er door Opdrachtgever met betrekking tot een meerjarenonderhoudsplanning gebruik wordt gemaakt van een door Premiumkeur aangeboden abonnement, wordt deze stilzwijgend telkens met een periode van een jaar verlengd, tenzij een van de partijen haar ten minste drie maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk opzegt en dit door de wederpartij bevestigd wordt, in welk geval de overeenkomst op die datum eindigt

Artikel 9.  Overmacht

1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan een der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan een week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2. Als een niet aan Premiumkeur toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door Premiumkeur, dat de nakoming door Premiumkeur zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de ( verdere ) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Premium Keur Gevergd kan worden.